Na podstawie art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (DZ.U. z 2002 r. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) ELT POLAND Sp. z o.o. ustanawia Regulamin Sklepu Internetowego ELT-MM PUBLICATIONS (dalej: „Regulamin”).

Dane adresowe:

Siedziba Sprzedawcy: ELT Poland Sp. z o.o., ul Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno.  

Tel. 22 206 98 21, faks. 22 209 25 41, e-mail: office@mmpp.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podane niżej terminy definiowane są dla potrzeb niniejszego Regulaminu w sposób następujący:

   1. Kupujący” – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie RP, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terenie RP, posiadające zdolność do skutecznego zaciągania zobowiązań, będące stroną umowy sprzedaży,

   2. Konsument” – Kupujący będący osobą fizyczną, zawierający umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

   3. Sklep Internetowy” (dalej: „Sklep”) – prowadzony przez Sprzedawcę punkt handlowy umieszczony w witrynie internetowej pod następującymi adresami http://eltpoland.pl/webshop  oraz www.mmpublications.plktórego oferta dostępna jest tylko na terenie Polski,

   4. Produkty” – wyroby oferowane przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, z podaniem ceny sprzedaży wyrażonej w złotych polskich, zawierającej podatek od towarów i usług (VAT),

   5. Formularz rejestracyjny” (dalej „Formularz”) – udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie elektroniczny formularz określający dane niezbędne do identyfikacji i zarejestrowania Kupującego oraz środki kontaktu bezpośredniego, którego wypełnienie przez podmiot zainteresowany zakupem Produktów i przesłanie do Sprzedawcy jest konieczne do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu. Sposób złożenia Formularza rejestracyjnego uregulowany jest w Regulaminie,

   6. Formularz zamówienia” (dalej „Zmówienie”) – udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie elektroniczny formularz określający przedmiot zakupu (nazwę Produktu, ilość i cenę) oraz środki kontaktu bezpośredniego, którego wypełnienie i przesłanie do Sprzedawcy jest konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Sposób złożenia Formularza zamówienia uregulowany jest w Regulaminie.

   7. Sprzedawca” – ELT Poland  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie przy ul. Okulickiego 7/9, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:

KRS 0000412255
REGON 146020280
NIP 9512354510
wysokość kapitału zakładowego: 570 000 PLN

Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki sprzedaży w ramach Sklepu.

 

2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

  1. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu wymaga rejestracji Kupującego, która dokonywana jest w ramach procedury zgłoszeniowej poprzez przesłanie przez Kupującego, przy użyciu narzędzi udostępnionych w Sklepie prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym wypełnionego Formularza zamieszczonego w Sklepie .

  2. Każde kolejne korzystanie ze Sklepu wymaga od Kupującego zalogowania się poprzez prawidłowe podanie adresu e-mail oraz hasła, które będą zgodne z adresem e-mail oraz z hasłem podanym przez Kupującego w Formularzu. Kupujący może po zalogowaniu dokonać zmian danych podanych przez niego w Formularzu przy użyciu narzędzi udostępnionych w Sklepie.

  3. Zgłoszenie chęci korzystania ze Sklepu poprzez przesłanie Formularza jest równoznaczne z:

   1. oświadczeniem przez Kupującego, iż wszelkie informacje i dane podane przez niego w ramach procedury zgłoszeniowej są zgodne z prawdą i będą przez niego niezwłocznie uaktualniane w przypadku ich zmiany, przy użyciu narzędzi udostępnionych w Sklepie,

   2. oświadczeniem przez Kupującego, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i w całości go akceptuje oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania,

   3. wyrażeniem zgody przez Kupującego na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych zamieszczonych w Formularzu w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu i realizacją umowy sprzedaży oraz, w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody przez Kupującego poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk, w celach związanych z marketingiem produktów i usług Sprzedawcy,

   4. wyrażeniem, w przypadku kliknięcia przez Kupującego w odpowiedni przycisk, zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej dotyczącej produktów i usług Sprzedawcy.

3. ZAWARCIE UMOWY

  1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez poniżej wymienione zdarzenia:
   1. przesłanie przez Kupującego, przy użyciu narzędzi udostępnionych w Sklepie prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym wypełnionego Zamówienia zamieszczonego w Sklepie, którego złożenie potwierdza przyciskiem „Dalej” oraz ostatecznie kończy proces  przez kliknięcie w przycisk „Płacę” i dokonuje płatności,

   2. potwierdzenie przez Sprzedawcę zawarcia umowy sprzedaży w formie komunikatu zamieszczonego na stronie, zawierającego numer złożonego Zamówienia oraz potwierdzenie informacji o Sprzedawcy i istotnych elementach zawartej umowy sprzedaży,

  2. Z chwilą potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 7.2., dochodzi, z zastrzeżeniem pkt. 9, do zawarcia umowy sprzedaży, przy czym za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę przesłania Zamówienia, o którym mowa w pkt. 7.1.

  3. Sprzedawca może odmówić zawarcia umowy w przypadku nieprawidłowego wypełnienia Zamówienia, a w szczególności podania w Zamówieniu danych nieprawdziwych lub niepełnych.

  4. W przypadku odmowy zawarcia umowy sprzedaży Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o powyższym Kupującego w formie elektronicznej, na podany w Formularzu adres e-mail.

  5. W przypadku braku Produktów lub tylko częściowej dostępności Produktów Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy, poinformuje Kupującego o powyższym i zwróci całą uiszczoną przez niego cenę.

  6. Kupujący, który składa Zamówienie bez przeprowadzenia procedury rejestracyjnej może wypełnić Formularz w trakcie procesu składnia Zamówienia, przy czym złożone Zamówienie zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę, zgodnie z pkt.7.2,

  7. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży w sobotę, niedzielę lub dni ustawowo wolne od pracy, bieg terminów umownych, związanych z realizacją umowy sprzedaży, rozpocznie się w pierwszym dniu roboczym następującym po ww. dniach wolnych.

 

4. PŁATNOŚCI

  1. Płatność ceny sprzedaży może być dokonana na podstawie jednej z poniżej wymienionych form:

   1. paczka pobrania – płatność do rąk przedstawiciela firmy kurierskiej w momencie dostawy towaru

   2. płatność za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych Dotpay (karta kredytowa, e-przelew oraz dodatkowe formy płatności oferowane przez operatora płatności; autoryzacja on-line oparta na pełnym szyfrowaniu połączenia (protokół SSL z możliwością wykorzystania 128 bitowego klucza szyfrującego) – płatność w trakcie procesu składania Zamówienia. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl .

 

5. DOSTAWA

  1. Dostawa zakupionych Produktów realizowana jest na obszarze Polski i nastąpi na adres wskazany w Zamówieniu, za pośrednictwem przedstawiciela firmy kurierskiej, w terminie uzależnionym od zaistnienia zdarzeń związanych z formą płatności wybraną przez Kupującego, tj. :

   1. w terminie 5 dni, liczonych od daty zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt.9 – płatność wskazana w pkt.14.1.

   2. w terminie 7 dni, liczonych od daty uznania rachunku bankowego Sprzedawcy – płatności wskazane w pkt. 14.2. , z zastrzeżeniem pkt. 9.

  2. Koszt dostawy Produktów, których cena brutto zakupu jest wyższa niż 200 zł wliczony jest w cenę sprzedaży. W przypadku zakupu Produktów za cenę równą lub niższą niż 200 zł brutto  dostawa odbywa się na koszt Kupującego. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest uiścić wraz z ceną sprzedaży koszt dostawy. Aktualna wysokość kosztów dostawy Produktów podawana jest na stronie Zamówienia, w trakcie procesu składania Zamówienia przez Kupującego, poprzez uwidocznienie kosztów dostawy.

  3. Kupujący  lub dla Zakupu grupowego osoba upoważniona przez Kupującego ( który w tym przypadku jest jednocześnie Uczestnikiem Zakupu Grupowego) kwituje odbiór dostawy na liście przewozowym. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy przesyłka nie została uszkodzona, sprawdzić jej zawartość a następnie podpisać list przewozowy. Podpisanie listu przewozowego oznacza potwierdzenie faktu odbioru zakupionego towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru lub niezgodności ilościowej przesyłki należy postąpić zgodnie z pkt. 29. Wraz z Produktami Sprzedawca wyda Kupującemu  paragon lub fakturę VAT. Sprzedawca informuje Kupującego ( w tym Uczestnika Zakupu Grupowego) o prawie Konsumenta do odstąpienia od tejże umowy w terminie 10 dni od daty odbioru Produktów. Z chwilą pokwitowania przez Kupującego lub przez  osobę uprawnioną ( składającą zamówienie w formie pisemnej dla Zakupu Grupowego) przez Uczestnika zakupu grupowego dla Zakupu grupowego  – na Kupującego  przechodzi prawo własności Produktów oraz ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Produktów, a w szczególności ryzyko ich utraty lub uszkodzenia.

  4. Dostawy towaru realizowane są tylko w dni robocze w godzinach 8.00- 21.00

  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo realizacji dostawy partiami, w przypadku gdy rozmiar przekracza rozmiary euro palety, oraz gdy waga dostarczanych Produktów przekracza 25 kg.

 

6. OBOWIĄZKI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby jego świadczenia były na najwyższym poziomie oraz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji i podejmowania działań zabezpieczających serwer przed dostępem osób nieupoważnionych.

  2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia serwera sieciowego w celach konserwacyjnych lub aktualizacyjnych, przy czym niemożność korzystania z przyczyn technicznych ze Sklepu nie przekroczy jednorazowo 24 godzin i nie będzie następować częściej niż raz na miesiąc.

  4. Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności do niedostarczania na witrynę Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

  5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

   1. sposób w jaki Kupujący korzystają z strony Sklepu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

   2. udostępnienie przez Kupującego osobom trzecim adresu e-mail oraz hasła używanych przez niego przy logowaniu w celu korzystania ze Sklepu, ani za ich złamanie i wynikłe z tego skutki;

   3. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa;

   4. brak transmisji lub szybkość przesyłania danych, wynikające z ograniczeń technicznych i rodzajów łącz transmisyjnych, niezależnych od Sprzedawcy.

 

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

  2. Dane osobowe zbierane są dobrowolnie w celach określonych w punktach 6.3 i 6.4.

  3. Sprzedawca oświadcza, iż Kupującemu przekazującemu Sprzedawcy swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, jak i żądania zmiany albo zakończenia ich przetwarzania. Zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych przekazanych w celu korzystania ze Sklepu i realizacji umowy sprzedaży będzie równoznaczne z wyrejestrowaniem Kupującego i niemożnością dalszego korzystania ze Sklepu

  4. Kupującemu służy prawo do odwołania w każdym czasie zgody na otrzymywanie informacji handlowej, o której mowa w pkt.6.4.

 

8. REKLAMACJE I GWARANCJA

  1. W przypadku stwierdzenia – w momencie dostawy – uszkodzenia Produktu lub niezgodności ilościowej przesyłki należy sporządzić protokół reklamacyjny, podpisany przez Kupującego oraz przedstawiciela firmy kurierskiej, przy czym rozpatrzenie reklamacji nie jest uzależnione od sporządzenia takiego protokołu. Kupujący powinien jednak w celach dowodowych zapewnić sobie możliwość wykazania w/w nieprawidłowości. Ponadto, w przypadku niesporządzenia protokołu reklamacyjnego, o którym mowa powyżej, Kupujący winien niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia dostawy, przesłać do Sprzedawcy pisemną reklamację na adres siedziby Sprzedawcy z dopiskiem: „REKLAMACJA” , mailem na adres : office@mmpp.pl, lub faksem: 22 209 25 41.  Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Kupującego, numer Zamówienia i numer faktury oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji, a w przypadku niezgodności ilościowej przesyłki, nazwę lub symbol towaru oraz ilość brakujących Produktów.

  2. W przypadku Konsumentów, którzy nabyli Produkt objęty gwarancją, gwarancja udzielona przez Sprzedawcę nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumentów wynikających z niezgodności towaru z umową.

  3. Kupujący przyjmuje do akceptującej wiadomości, że termin załatwienia reklamacji wynosi 21 dni.

 

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyn, w terminie 10 dni, licząc od daty odbioru Produktów, przesyłając Sprzedawcy na piśmie oświadczenie, o treści dostępnej w formie elektronicznej w Sklepie, zgodnej z wzorem opisanym w pkt. 33

 1. Konsument zobowiązany jest wysłać oświadczenie, o którym mowa w pkt. 32 listem z dopiskiem „Odstąpienie” pod adresem: ELT  Poland Sp. z o.o., ul Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno.

 2. O zachowaniu terminu zakreślonego w pkt. 32 decyduje data stempla pocztowego.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu

Ja niżej podpisany ______________________ oświadczam, że na podstawie pkt. 32 Regulaminu odstępuje od umowy Sprzedaży zawartej _______________ zgodnie z zamówieniem Nr _________________ z dnia _______________.”

  

10. ZWROTY

 

1. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy sprzedaży każda ze stron zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanego od drugiej strony świadczenia, tj. Konsument zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych Produktów w stanie niezmienionym ( nieużywane i niezniszczone książki), a Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny sprzedaży. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

2. Kupujący zobowiązany jest dobrze zabezpieczyć przesyłkę, tak aby nie doszło do jej uszkodzenia i wysłać ją przez firmę kurierską na adres Sprzedawcy : ELT  Poland Sp. z o.o., ul Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno.

 

  11.      WARUNKI TECHNICZNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM

1. W celu skorzystania z zakupów w ramach Sklepu Kupujący powinien dysponować:

                                                        i.    przeglądarką internetową obsługująca protokół SSL;

                                                        ii.    dostępem do sieci Internet;

                                                       iii.    kontem poczty elektronicznej – adresem e-mail.

                                                       iv.    Numerem telefonu ( na potrzeby dostawy)

 

12.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany Regulaminu.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne z chwilą ich ogłoszenia na witrynie Sklepu.

3. Zmiany Regulaminu nie dotyczą Formularzy, które zostały skutecznie przesłane Sprzedawcy przez Kupujących, przy użyciu narzędzi umieszczonych w Sklepie, przed ogłoszeniem przez Sprzedawcę nowego Regulaminu. W tym przypadku do Kupujących, którzy złożyli Formularz przed zamieszczeniem zmiany Regulaminu Sprzedawca prześle w formie elektronicznej, na adres e-mail podany w Formularzu, nowy, aktualny Regulamin wraz z prośbą o jego potwierdzenie. W przypadku nie zaakceptowanie nowego Regulaminu Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty jego otrzymania, złożyć Sprzedawcy, za pomocą narzędzi komunikacyjnych, oświadczenie, iż nie wyraża zgody na nowy Regulamin, co jest równoznaczne z jego rezygnacją z rejestracji. Przyjmuje się, iż bezskuteczny upływ terminu na złożenie oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest równoznaczny z akceptacją nowego Regulaminu przez Kupującego ubiegającego się o korzystanie ze Sklep

4. Zmiany Regulaminu nie dotyczą Zamówień, które zostały skutecznie przesłane Sprzedawcy przez Kupujących, przy użyciu narzędzi umieszczonych w Sklepie, przed ogłoszeniem przez Sprzedawcę nowego Regulaminu.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany, w trybie zamian Regulaminu, cen oraz asortymentu dostępnego w ramach Produktów.

6. Wszelkie powiadomienia wysyłane przez Strony w formie elektronicznej będą przesyłane na ostatni adres e-mail podany przez Stronę zgodnie z Regulaminem.

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych a w przypadku Klientów o statusie Konsumenta ponadto przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 05.02.2019 roku.